18 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓕᖅᑐᖓ

ᐅᕙᖓ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᐅᕙᖓ ᒥᔅᓵᓄᑦ

Julia

ᐊᐃᖓᐃ, ᔫᓕᐊᖑᔪᖓ

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓲᖑᔪᖓ

ᕿᑭᖅᑖᓗᑉ ᓂᒋᐊᒥᐅᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖓ. 18 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓕᖅᑐᖓ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ, ᒪᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᖓ ᑎᑎᖅᑭᕆᔾᔪᑕᐅᒐᔪᓲᒥᑦ , ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑕᐅᓲᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ. ᐅᐱᒍᓱᓪᓚᕆᑦᑐᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᕋᓱᐊᓲᖑᕗᖓ ᑐᑭᓯᓇᕆᐊᖅᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒋᐊᖅᑐᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᒪ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᑦᑕᒃᑲ ᑲᙳᓇᖅᑑᑎᓲᒃᑲ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓲᒃᑲ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑎᐊᕐᓯᒪᔫᒥᒋᐊᖅᑐᒋᑦ.


  • ᐊᑎᖓ: ᔫᓕᐊ ᑎᒻᓯᓴᓐ
  • ᑐᕌᕈᑎᖓ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0
  • ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ: jdemcheson7@gmail.com

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᔅᓴᒥᒃ ᕿᓂᖅᑭᑦ?

ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒋᕙᑦᑕᒃᑲ

service image

ᑎᑎᖅᑲᑐᐃᓐᓇᐅᒐᔪᑦᑐᓂᑦ

– ᑎᑎᖅᑲᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᙱᑦᑐᓂᑦ.

service image

ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ

– ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᒋᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᑎᑦ: ᐊᑭᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓪᓚᕆᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓴᐅᒻᒪᑕ, ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

service image

ᑐᐊᕕᖅᑐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓄᑦ

– ᑐᐊᕕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕐᓴᕋᐃᒋᐊᓕᓐᓄᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑲᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᑐᔅᓯᕋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᒋᒐᔭᙳᐊᖅᑕᖓᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᕐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᖓ ᓱᓕ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᐊᕐᓂᕋᕐᓂᕐᒧᑦ,,
ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᐊᕕᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ, ᕿᒥᕐᕈᖅᑳᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕋᒃᑭᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᑕᑭᔫᒻᒪᖔᑕ ᐱᔭᕆᐊᑐᑎᒋᒻᒪᖔᑕᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ. ᑲᙳᓇᖅᑑᑎᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑕᒃᑲ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᔫᑕᐅᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᕿᒥᕐᕈᖅᑳᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᑕᒃᑲ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐊᑭᒋᒐᔭᙳᐊᖅᑕᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᒐᔭᙳᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒐᔭᖅᑕᒃᑲ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᑭᒋᒐᔭᙳᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ

ᐊᑭᖏᑦ ᖁᓛᓃᑦᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒪ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑎᐅᒐᑎᒃ. ᐊᑭᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᒋᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᒍᕕᒋᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖁᒐᔭᙳᐊᑕᒃᑲ.

ᐊᑭᖏᑦ ᒪᓕᓐᓂᐊᖅᑲᑕ ᒪᑉᐱᒐᖏᑎᒍᑦ. ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ 1” ᐅᖓᓯᒌᓐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ 12ᒥᒃ ᐊᖏᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ ᐊᓯᐊᒍᓕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᙱᑐᐊᖅᑲᑦ.

ᐊᖏᖃᑎᒋᓯᒪᙱᑯᒃᑭᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑕᒃᑲ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑎᒍᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᖓᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ). ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᓪᓗᐊᑲᓐᓂᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᐃᓅᔨᖓᔪᓂᑦ (ᖃᓕᐅᔮᕐᐸᐃᑎᑦᑐᑦ) ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᖁᒍᕕᒋᑦ, ᐋᖅᑭᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕕᐅᑎᒃᑲᔭᕐᒥᒻᒪᑕ ᐅᖃᓕᒫᓕᖅᑭᑖᒋᐊᖃᕋᔭᕆᓪᓗᑎᓪᓗ.

ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᔫᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑕᒃᑲ. ᐸᐃᑉᐹᓃᑦᑐᓂᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᒪᓂᐊᕈᕕᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᑐᔫᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᒃᑲᓂᕐᓗᒋᑦ.

ᐃᓚᒍᑕᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᖓᓂᒃ 5%ᒥᒃ ᐃᓚᖃᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ.

ᑐᓂᓯᕙᑦᑐᖓ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓴᕋᐃᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᒋᓪᓗᖓ.